Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

harriet88
Reposted fromdreamadream dreamadream viaveritas1 veritas1
harriet88
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viagdziejestola gdziejestola

October 19 2018

harriet88
harriet88
0601 4348 500
Reposted fromkrzysk krzysk
harriet88
1145 266d 500
Reposted fromkrzysk krzysk
harriet88
5924 40ec
Reposted fromkrzysk krzysk
harriet88
0470 b686 500
Reposted fromwishnia wishnia viafelicka felicka
harriet88
0010 5957
Reposted fromkrzysk krzysk
harriet88
2998 5c04
Reposted frometerycznie eterycznie viakrzysk krzysk
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viakrzysk krzysk
harriet88
1735 60c1 500
Reposted from0 0 viakrzysk krzysk

October 17 2018

harriet88
harriet88
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
harriet88
6688 92df
Reposted fromaletodelio aletodelio viajustonebullet justonebullet
harriet88
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viajustonebullet justonebullet
harriet88
1701 5221 500
Reposted fromseaweed seaweed viawrazliwa wrazliwa

October 16 2018

1125 13e3 500
Reposted fromdeviate deviate viahormeza hormeza
harriet88
7441 a225 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
harriet88
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie viaveritas1 veritas1
harriet88
9260 821b
Reposted fromkarahippie karahippie viaveritas1 veritas1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl